Informácie

Rádiologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava

Katedra rádiológie, IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave

usporiadajú

Trnavské dni rádiológie TREND 2018

Záštitu nad podujatím prevzali

MUDr. Daniel Žitňan, MPH - Riaditeľ FN Trnava

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH - Riaditeľ IBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. – Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Hlavné témy podujatia

Ischemické CMP

Periférne arteriálne ochorenie dolných končatín

Ochorenia aorty

Malignity pečene

Urogynekológia

Rádiologická technika v CT/MR/DSA/MMG

Radiačná ochrana na rádiologických pracoviskách

Sesterská starosltivosť na katetrizačných sálach

Váriá

Organizačný a vedecký výbor podujatia

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

MUDr. Vincent Žákovič

MUDr. Ján Haršány

MUDr. Matej Rusina

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.

RNDr. Jarmila Brňová, PhD.

Ing. Dušan Šalát

Bc. Soňa Liptáková

Bc. Marta Hnilicová

Mgr. Vanesa Bacúšanová

Kongresový sekretariát

Bc. Soňa Liptáková

Mob.: +421 911 918 292

Email.: sona.liptakova@fntt.sk

Organizačný sekretariát a zabezpečenie ubytovania

Progress CA, Krivá 18,040 01 Košice

Mgr. Martina Mako

Mobil: +421 903 608 790

Email: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Odborný program

Piatok 23.3.2018

8:45 Zahájenie konferencie

Sekcia pre lekárov  - Prednášková sála 1

I. BLOK      9:00-10:40

II. BLOK   11:00-12:40

III. BLOK  13:40-15:20

IV. BLOK  15:40-17:20

Sekcia pre rádiologických technikov a sestry - Prednášková sála 2

I. BLOK      9:00-10:40

II. BLOK    11:00-12:40

III. BLOK   13:40-15:20

IV. BLOK   15:40-17:20

Sobota 24.3.2018

Sekcia pre lekárov  - Prednášková sála 1

I. BLOK      9:00-11:00

Sekcia pre rádiologických technikov a sestry - Prednášková sála 2

I. BLOK     9:00-11:00

11:30 Ukončenie konferencie

Registrácia

Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky www.trend2018.sk

Prihlasovanie online bude ukončené 15.3.2018.

Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

Štvrtok, 22.3.2018 - 17:30-20:00

Piatok, 23.3.2018 - 07:00-17:00

Sobota, 24.3.2018 - 08:00-11:00

Výška kongresového poplatku

Do 15.3.2018 20,- €

Na mieste 30,- €

Aktívny účastník neplatí kongresový poplatok.

Kongresový poplatok je vrátane DPH. Zahŕňa vstup do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály a potvrdenie o účasti.

Úhrada poplatku

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.trend2018.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom podujatia bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník (lekár, rádiologický technik, sestra) dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením

Pokyny pre prednášajúcich: dĺžka prednášky: 15 min.

Termín zaslania abstraktov: do 20.3.2018

Pokyny pre napísanie abstraktov:

Abstrakty poslať na adresu ifblr.bacusanova@gmail.com v max. dĺžke 250 slov. Abstrakty budú uverejnené v časopise Slovak Journal of Health Sciences ISSN 1338-161X.

Spoločenská časť podujatia

23.3.2018 19:00 - Spoločenský večer pri príležitosti životného jubilea prednostu Rádiologickej kliniky MUDr. V. Žákoviča

Ubytovanie

Rezervácia ubytovania do 2. marca. 2018 prostredníctvom webových stránok www.trend2018.sk, www.progress.eu.skjednolôžková izba
dvojlôžková izba
Hotel Holiday Inn
od 93,- €
od 106,- €
Hotel Barbakan
od 66,- €
od 89,- €
Hotel London
od 55,- €
od 67,- €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. V cene je zahrnuté ubytovanie a raňajky.

Daň mestu je 0,66€ os./noc.

Ubytovanie je možné si objednať online alebo emailom na martina.mako@progress.eu.sk. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie.

Zmeny v ubytovaní podliehajú storno poplatkom.